HSBC PayMe 大抽獎 – 獎品500 元消費回贈(到5月20日)

HSBC PayMe 大抽獎 – 獎品500 元消費回贈

HSBC PayMe 大抽獎 - 獎品500 元優惠券

PayMe 易用易上手, 一家大細都啱使!你又知唔知 PayMe 都可以測埋你性格?內向定外向一睇就知!立即留言話畀我哋知你點用 PayMe,就有機會贏走總值港幣 500 元嘅 PayMe 消費回贈。你嘅 PayMe 性格係?
內向型: 鍾意用 PayMe 過數畀朋友仔同屋企人
外向型: 鍾意用 PayMe 向商戶付款
 遊戲玩法:
 Like 滙豐香港 Facebook 專頁
 留言分享你嘅 PayMe 性格選擇(A或B)
Tag 兩位朋友或屋企人一齊玩
HSBC 將隨機抽出 10 位得獎者
獎品:每位參加者可獲港幣 100 元優惠券合共 5 張(總值港幣 500 元)🏆
參加此活動的次數不限,每位參加者於活動中最多贏取獎品一份。
參加資格:
年滿18歲
持有香港身份證之香港居民 已經登記為PayMe用戶
 活動日期:2022年5月13日中午12時至2022年5月20日下午11時59分
得獎名單公佈日期:2022年05月25日透過 Facebook 通知得獎者結果及領獎方法。
條款及細則:https://grp.hsbc/6189zKysF
儲值支付工具牌照編號:SVFB002

慳錢者聯盟